مقاله برتر

دیدگاه

خودکامگی رقابتی: ویژگی‌های تئوریک

نظام خودکامگی رقابتی را این‌گونه می‌توان تعریف کرد: نظامی که در آن نهادهای انتخابی و دموکراتیک موجودند و حتی شرط رسیدن به مسئولیت‌های حکومتی و دولتی می‌توانند بود٬ اما اپوزیسیون برای استفاده از این نهادها شدیدا زیر فشار است و نمی‌تواند از آن‌ها استفاده بهینه کند.

ASSADI
دیدگاه

ایران و آمریکا؛ اکسیر تجارت آزاد

اقتصاد آزاد می‌تواند احتمال بروز جنگ را کاهش دهد و پایداری و دوام صلح جهانی را تضمین کند. علت بروز جنگ میان دولت‌ها هر چه که باشد، فعالیت‌های آزاد اقتصادی در سطح بین‌الملل، مهم‌ترین مانع بروز جنگ است، چرا که منطق اقتصاد هر آنچه سخت است و استوار دود می‌کند و به هوا می‌فرستد و بسیاری از منازعات نژادی یا ایدئولوژیک را به نبرد برای هیچ و پوچ مبدل می‌سازد.

تجارت آزاد
ویدئو

حقوق از کجا می‌آیند؟

از آنجا که ما کلمه حقوق را در ‌زمینه‌های مختلفی به کار می‌بریم، بعضی مواقع که داریم درباره حقوق موضوعه یا قراردادی صحبت می‌کنیم، آن‌ها را با حقوق اخلاقی یا طبیعی خلط می‌کنیم.
آشکار است که حقوق قراردادی از قراردادهای ما می‌آیند ولی واقعاً منشأ حقوق اخلاقی چیست و آیا این موضوع اصلاً اهمیت دارد؟

ایان اسکبل - حقوق از کجا می آیند
ویدئو

حقوق چه هستند؟

حقوق طبیعی چه هستند؟ خُب حقوق اصلاً چه هستند؟ کلی‌ترین تعریف این است که حقوق مفاهیمی اخلاقی هستند؛ تعیین‌کنندۀ شرط و شروطی که ما طبقِ آن‌ها ارتباط و تعامل می‌کنیم. وقتی می‌گوییم شما نمی‌توانید فلان کار را انجام دهید، ممکن است منظورمان این باشد که در واقع انجام آن کار غیرممکن است، ولی ممکن است [...]

ایان اسکبل
ویدئو

چه چیزِ عدالت اجتماعی درست است؟

می‌خواهم با یک آزمون فکری ساده که دغدغه لیبرتارین‌ها و لیبرال‌های کلاسیک است شروع کنم. فرض بگیریم که حق با منتقدان سرسخت بازار آزاد باشد و شما درباره سازوکار واقعی بازار آزاد بر خطا باشید. فرض بگیریم بازار آزاد واقعاً ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. فرض بگیریم که بازار آزاد منجر شود که زندگی‌ [...]

عدالت اجتماعی رالز هایک

Books

حقوق از کجا می‌آیند؟

فلسفه آزادی | Philosophy

ویدئو

چه چیزِ عدالت اجتماعی درست است؟

عدالت اجتماعی رالز هایک

پنجشنبه, ۱۸م مهر, ۱۳۹۲

می‌خواهم با یک آزمون فکری ساده که دغدغه لیبرتارین‌ها و لیبرال‌های کلاسیک است شروع کنم. فرض بگیریم که حق با منتقدان سرسخت بازار آزاد باشد و شما درباره سازوکار واقعی بازار آزاد بر خطا باشید. فرض بگیریم بازار آزاد واقعاً ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. فرض بگیریم که بازار آزاد منجر شود که زندگی‌ [...]

اقتصاد | Economy

فردریک باستیا

جنابِ آقای کارخانه‌دار و وزیر کابینه

باستیا

جمعه, ۶م دی, ۱۳۹۲

جنابِ آقای کارخانه‌دار و وزیر کابینه. من یک نجار هستم. مسیح هم نجار بود. چطور از صاحب کارخانه ریسندگی با وضع تعرفه در مقابل رقبای خارجی حمایت می کنی. خب از من هم همان گونه حمایت کن. راه اش را بلد نیستی؟ بگذار خودم یادت بدهم.

سیاست | Politics

دیدگاه

خودکامگی رقابتی: ویژگی‌های تئوریک

ASSADI

چهارشنبه, ۱۸م دی, ۱۳۹۲

نظام خودکامگی رقابتی را این‌گونه می‌توان تعریف کرد: نظامی که در آن نهادهای انتخابی و دموکراتیک موجودند و حتی شرط رسیدن به مسئولیت‌های حکومتی و دولتی می‌توانند بود٬ اما اپوزیسیون برای استفاده از این نهادها شدیدا زیر فشار است و نمی‌تواند از آن‌ها استفاده بهینه کند.

H2

H2

rezaansar